Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met
Rijschool, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin
staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.
DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 1
1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de
Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig
instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat
je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van
overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de
instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld:
boodschappen doen.
1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk
is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval,
weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er
wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n
geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 2
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar
oud zijn en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar
zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de
leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er
dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden,
anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de
gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende
reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en
spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname
waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven ,
verandering schoolrooster of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische
toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen
die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van
de Leerling en Ouderlijk gezag
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht
de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te
verhalen op de leerling.
VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 3
3.1 Betalingen zijn contant, per pin, iDeal of tikkie mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te
worden voor iedere les.
3.2 Alle betalingen dienen VOOR elke rijles betaald te worden. Indien je pakketten afneemt krijg je
14 dagen de tijd om te betalen, na betaling worden de rijlessen ingepland.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende
procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur.
Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een
aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er
telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn
verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op
jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een
incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig
benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de
pakket uur prijs. .
3.6 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd.
RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:
ARTIKEL 4
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling
toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het
examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan
hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om
aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.
BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.
ARTIKEL 5
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie
heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de
vooruitgang van de lessen.
AANVULLENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 6
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen
dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.
Indien een leerling een geboekte examen wilt annuleren zonder CBR geldige regel, dan word er
annulerings kosten van eenmalig €70 euro gehanteerd.
LESPAKKETTEN:
ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan
het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan
eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende
losse uurtarief. Deze uren worden in rekening gebracht.
7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder
geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen
worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het
eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die
betaald moeten worden).
7.3 De pakket prijzen van €37,- (handgeschakeld) en €40,- (automaat) per rijles gelden alleen bij
aankoop van 11 en meer rijlessen. Indien je 10 of minder rijlessen wilt (bij)kopen, hanteren wij losse
rijles tarieven van €40,- (Handgeschakelt) en €43,- (automaat) per rijles.
7.4 Annulering lespakket
Binnen 24 uur na betaling van de factuur en indien geen lessen zijn afgenomen, dan ontvangt u het
volledig bedrag min de administratie kosten terug. De administratie kosten bedragen eenmalig €70,-
24 uur na betaling is restitutie niet meer mogelijk. Wel krijgt u een eenmalige voucher voor rijlessen
en/of praktijkexamen bij rijschool Blue die tot 1 jaar vanaf afgifte geldig is.
7.4.Toelichting actieprijzen
WAT KOST EEN PROEFLES?
Een proefles is gratis, mits je daarna ook een pakket bij ons afneemt. Mocht je geen gebruik te willen
maken van onze diensten, dan hoef je maar € 30,- te betalen. Onze proeflessen zijn dan ook geheel
vrijblijvend en informatief, zodat jij en wij weten hoeveel lessen voor je nodig zijn. Een proefles
bedraagt 60 minuten.
TUSSENTIJDSE TOETS VERPLICHTING
Een tussentijdse toets is verplicht bij rijschool Blue en bedraagt eenmalig €120,- inkoopprijs CBR.
Tijdens een tussentijdse toets word 1 rijles ingezet voor het hures van de lesauto tijdens de
tussentijdse toets.
VRIJWARING:
ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan
derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade
veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is
gewaarschuwd over zijn gedrag.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks
ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden
gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die
de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder
invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de
rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de
leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je
dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan
bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de
rechter. De leerling mag dan in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de
waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
GESCHILLEN.
ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing